dk england

Workshop

Bevæg dig ind i helhed

PT. ingen datoer. For at modtage info. modtag mit nyhedsbrev når du tilmelder dig mit gratis videokursus.  )

bevæg navn

(for English scroll down)

Helhed er din naturlige og fuldstændige oplevelse af dig. Du vil opleve dig selv som hel, når du også indvilliger i at opleve dine sår og ufuldkommenheder.

 

 

Beskrivelse

Din krop forandrer sig konstant. Den krop du kender, tager du for givet og forandringer er ikke velkomne (selvom du tror du ønsker dem). Forandringer bringer frygt. Frygt for at blive ældre, at blive mindre mobil, at blive mindre attraktiv, ikke at have frihed til at bevæge sig og gøre hvad du vil, at miste dit helbred og velbefindende.

I stedet for at rumme og kropsliggøre forandringerne, så gør du modstand, skjuler dem, benægter dem, lyver om dem, prøver at løbe fra dem.

Det betyder adskillelse fra kroppen og oplevelsen af forandring. Måden du gør det er ved at spænde muskler og holde din krop på særlige måder i lange perioder. Det er en seriøs anstrengelse og resulterer i at du:

 • ikke mærker visse dele af din krop, f.eks. dine ben eller dine arme.
 • holder følelser, fornemmelser og smerte, som du opfatter som uønskede, fra livet.
 • oplever smerte, ubehag og symptomer.
 • mister energi og føler dig drænet.

Det påvirker dit helbred og velbefindende. Du ved faktisk ikke længere hvad din krop virkelig har brug for , fordi du kan ikke mærke det.

I sidste ende trives du ikke med forandring.

Dit indre billede af hvem du tror du skal være og hvad der burde ske, matcher ikke de forandringer som finder sted. Du sammenligner dig med ideer og forestillinger om hvordan du er rigtig, hvordan du skal være succesful, hvordan du fortsat skal have betydning, hvordan du skal være attraktiv. Det er en besværlig kamp som du bliver ved med at tabe, fordi du ikke er i takt med virkeligheden.

Det er årsag til fortrydelse, tvivl og tab af selvtillid. Fordi det, som du tog for givet, er ikke længere, som du ønsker og havde planlagt. Over tid for det dig til at vige tilbage og svinde ind.

Og du mister dele af dig – din styrke, din glæde og din tilfredsstillelse og i sidste ende oplevelsen af at være hel.

Denne cyklus er lumsk og påvirker dit liv på forskellige måder, f.eks.:

 • Du kæmper med at komme dig efter en ulykke eller forandring i dit helbred. Det efterlader dig med følelsen af at miste kontrollen og du føler dig som en forringet version af dig selv.
 • Du oplever en betydningsfuld forandring, for eksempel du starter nyt job, bliver sagt op fra dit job, graviditet og fødsel, overgangsalder, eller skilsmisse. Følelserne du oplever er overvældende (f.eks. smerte, frygt, ængstelse) og do gør alt hvad du kan for at undgå at mærke det, f.eks. du ser for meget TV, spiser eller sover for meget eller for lidt eller drikker for meget.
 • Du føler dig utilstrækkelig. Du er dygtig til dit job og dine kollegaer værdsætter dit bidrag. Men du føler dig aldrig god nok og ’straffer’ dig selv uafbrudt og presser dig selv til at gøre det bedre.
 • Du er i et fantastisk intimt forhold. Inderst inde føler du ikke at du fortjener det og du er sikker på at det kommer til at ende. Du kan ikke slappe af og føler dig ensom og trist.

Forandring kommer til at ske uanset om du ønsker det eller ej.Det du kan forandre er, hvordan du relaterer dig til forandring.

Når du bliver fortrolig med effekten af forandring i dig – følelserne, fornemmelserne, oplevelserne – og lader dem bevæge sig igennem din krop på en måde så din krop kan fordøje, assimilere og integrere oplevelsen af forandring i dig, har du en reel mulighed for at blive hel.

De gode nyheder: helhed har ikke noget med perfektion at gøre, så du behøver ikke at arbejde hårdt eller kæmpe for at opnå det. Det er en alkymistisk proces, hvor du lader det forandring bringer bevæge gennem din krop, hjerte og intellekt og indsamler de indsigter, oplevelser og ny energi processen bringer.

Processen vil til tider muligvis være intens og den vil muligvis bevæge sig igennem dig på uforudsigelige og mystiske måder. Men når du lærer at lade det ske og ved at det er nødvendigt og gavnligt, behøver du ikke længere gå rundt og forsøge at kontrollere eller beskytte dig mod forandring

Forestil dig den frihed, energi og velvære det vil bringe, når du kan slappe af i dit eget væsen og møde verden fra din helhed.

I denne workshop dykker du dybt med i processen mod at blive hel.

Du lærer:

 • kropscentrerede værktøjer og at bruge dem med og i din krop til at håndtere forandring.
 
 • hvordan du følger din krop gennem bevægelse og åndedrætsarbejde og tillader at din krop forløser, fordøjer og integrerer oplevelser du holder i fastlåste og anspændte områder.
 
 • at opfange og opfatte din krops præcise behov for at være hel og at stoppe med at kæmpe mod de behov.
 
 • at rumme og lede frigjort energi i din krop og bruge den energi til at skabe retning i dit liv.

Når du lærer at bevæge dig med opmærksomhed indefra, går du gennem din dag integreret og med mere af dig. Dette giver dig en række nye muligheder for at være og agere når forandringer i din krop og dit liv forekommer.

Kvaliteter og oplevelser dom glæde, nydelse, styrke og tilfredsstillelse opstår naturligt som en integreret del af dig. Eftersom du er kilden til disse kvaliteter, vil du ubesværet udtrykke dem fra den helhed som er dig.

Det du lærer, hjælper dig med at håndtere:

 • Følelsen af at være hjælpeløs og utilstrækkelig
 • Ængstelse og frygt
 • Tab
 • Kritik – din egen eller andres
 • Body image problemer
 • Svære relationer
 • Udmattelse

Workshoppen er med vilje holdt lille, så du modtager vejledning og instruktion, der er relevant for dine specifikke behov, selvom du lærer sammen med andre mennesker.

Mit ønsker er at du forlader workshoppen og føler din krop, dit hjerte og dit intellekt er integreret, og med en dybere fornemmelse af at være hel. Og at du sådan har du nye muligheder og frihed til at håndtere lige meget hvad livet smider i din retning.

Tilmelding: scroll ned til Details.


Moving into wholeness

Wholeness is your natural and complete experience of you. You will experience yourself as whole when you also agree to experience your wounds and imperfections.

(dansk beskrivelse er på trapperne)

Description

Your body is constantly changing. You take the body you know for granted, so changes are not welcome (even if you think you want them). Changes bring fear. Fear of getting older, being less mobile, being less attractive, not having the freedom to move and do what you want, losing your health and wellbeing.

So rather than embodying the changes you resist them, cover them up, deny them, lie about them, try to outrun them.

This means splitting from the body and the experience of change. The way you do this is by tensing muscles and holding the body in specific ways for long periods of time. It is a real effort and results in you:

 • not feeling specific parts of your body, such as your legs or your belly.
 • keeping emotions, sensations and pain at bay that you perceive as unwanted.
 • experiencing pain, discomfort and symptoms.
 • losing energy and feeling drained.

This affects your health and wellbeing. You actually don’t know anymore what your body really needs, because you can’t feel it.

Ultimately you are not thriving with change.

Your inner picture of who you are supposed to be or what should happen doesn’t match the changes that are occurring. You compare yourself to ideas and images of how to be right, how to be successful, how to continue to matter, how to be attractive. This is an uphill battle that you keep loosing, because you are not in sync with reality.

It causes regret, doubt and loss of confidence. Because what you took for granted is no longer as you wish and planned for. Over time it makes you recoil and shrink.

And you lose elements of yourself – your strength, your joy, and your satisfaction and, ultimately, the experience of being whole.

The cycle is insidious and affects your life in different ways, for example:

 • You struggle to recover from an injury or a change in your health. It leaves you feeling out of control and feeling like a reduced version of yourself.
 • You experience a major life change such as starting a new job, getting laid off from a job, pregnancy and birth, menopause, or getting a divorce. The emotions involved are overwhelming (for example pain, fear, anxiety) and you do everything in your power to avoid feeling them, e.g. watching too much TV, eating or sleeping too much or too little, or drinking too much.
 • You feel inadequate. You are great at your job and colleagues value your contribution. However, you never feel good enough and are constantly ‘punishing’ yourself and pushing yourself to do better.
 • You are in a great intimate relationship. Deep down you feel you don’t deserve it and you are sure it will end. You cannot relax and feel lonely and sad.

Change is going to happen whether you like it or not. What you can change is how you relate to change.

When you become intimate with the effects of change in you – the emotions, the sensations, the experiences – and let them move through your body in an way that your body can digest, assimilate and integrate the experience of change, you have a real chance of being whole.

The good news: wholeness has nothing to do with perfection so you don’t have to work or struggle to get there. It is an alchemic process of letting whatever change brings move through your body, heart and mind and gather the energy, insights and new experiences it brings.

The process might be intense at times and it might move through you in unpredictable and mysterious ways. But once you learn to let it move and know that it is necessary and beneficial, you no longer have to walk around trying to guard yourself from or control change.

Imagine the freedom, energy and wellbeing it will bring when you can relax into your own being and meet the world from your wholeness.

In this workshop you’ll dive deeply into the process of becoming whole.

You’ll learn:

 • body-centered tools and how to use them with and in your body to address change.
 • how to follow your body through movement and breath work and allow your body to release, digest and integrate experiences you hold in stuck and tight areas.
 • how to discern specifically what your body needs in order to be whole and to stop fighting those needs.
 • how to direct and contain freed up energy in your body and how to use it for direction in your life.

When you learn to move with attention from your inside you walk through your day integrated with more of yourself. This gives you an array of new options to be and act when changes in your body and your life occur.

Qualities and experiences like joy, pleasure, strength and satisfaction naturally arise as an integrated part of you. As you are the source of these qualities your will effortless express them from the wholeness that is you.

What you learn helps you deal with:

 • Feeling helpless and inadequate
 • Anxiety and fear
 • Loss
 • Criticisms – your own or others
 • Body image issues
 • Difficult relationships
 • Fatigue

The workshop is intentionally kept small so you receive guidance and instruction relevant to your particular needs even though you are learning together with other people.

My wish is that you leave the workshop feeling your mind and body integrated with a deeper sense of being whole. And that, like this, you have new options and freedom to deal with whatever life throws at you. 


Marie Lumholtz is the owner of Kroppe som lærer (Bodies that learn).

She has worked Marie Lumholtzwith the body and somatic practices for over 15 years. She teaches movement with attention and facilitates somatic experiences that release trauma and residuals of old experiences held in the body.

Through this process her clients and participants learn to experience themselves from the inside where they discover themselves anew. It allows them freedom to direct their lives and be and act differently.


Details

Date and time

Location

Be Moved

Suomisvej 2
DK-1927 Frederiksberg C

Price

Payable by MobilPay or bank transfer.

____________

BOOK NOW

____________

Program outline

13.30 – 13.45 Intro and welcome

13.45 – 14.45 Warm up practices

14.45 – 15.00 Intro to theme

15.00 – 15.30 Movement practices

15.30 – 16.15 Break for eating or resting

16.15 – 17.15  Movement and contemplation practices

17.15 – 17.30 Break

17.30 – 18.15  Movement and contemplation practices

18.15 – 18.30 Conclusion of the day

This schedule is approximate.

If you want to know in more detail what we will be doing, please contact me: kontakt@marielumholtz.dk

 


FAQ

What is the size of the workshop?

The size is limited to 12 people. This ensures an intimate group with a lot of time for individual attention.

What should I wear?

Comfortable clothes that allows you to move. I suggest a few layers as the temperature will change when we move.

What should I bring?

Bring water, food if you need it, pen and paper.

Snacks and tea will be provided.

What is the cancellation policy?

You can cancel up to 10 days before the workshop (January 3rd) and receive a full refund. After this time there is no refund.

_________________________________________

If you have any questions please write me: kontakt@marielumholtz

_________________________________________