dk england

Holdtræning / Movement class

Bevæg dig ind i helhed

Movement

Beskrivelse

(for English scroll down)

 

En 1½ times holdtræning hvor du bevæger dig gennem alle dele af dig og ind i helheden af dig.
Helhed er din naturlige og fuldstændige oplevelse af dig. Du vil opleve dig selv som hel, når du også indvilliger i at opleve dine sår og ufuldkommenheder.
Men fordi dette ofte er ledsaget af smerte og ubehag, har vi en tendens til at undgå disse oplevelser. Og siden smerte og ubehag er i kroppen, adskiller vi os faktisk fra vores krop.
At adskille sig fra kroppen betyder, ikke at mærke specifikke dele af din krop, f.eks. dine ben eller din mave. Det betyder at holde følelser og fornemmelser på afstand, som du opfatter som uønskede.
Alt dette er anstrengende, fordi du spænder dine muskler og holder din krop på specifikke måder i lang tid. Det kræver energi og dræner dig.
Det underminerer også din oplevelse af at være hel og påvirker forskellige områder i dit liv.
Når det er sagt, så er det slet ikke sikkert du oplever det, som jeg lige har beskrevet. I dit liv dukker det op i hverdagssituationer, hvor du ikke føler dig tilstrækkelig, du føler dig ensom, du kan ikke tiltrække en ny partner eller et nyt job. Du oplever måske, at visse ting og adfærd bliver ved med at gentage sig.
Uanset om du kæmper med hjertesorg, manglende selvværd, en fysisk skade, tristhed eller noget helt andet, er en del af kampen forbundet til, hvordan du adskiller dig fra din krop.
I denne energiske gruppetræning starter du processen mod at blive hel:

 

  • Du udforsker, hvordan du frigør fastlåste områder i kroppen, gennem bevægelse og åndedrætsarbejde.
  • Din energi bliver regenereret, når du lærer at bevæge og mærke de dele, som du vanemæssigt investerer din energi i at spænde og holde.
  • Du øger udstrækningen af dine bevægelser, når du bryder dine vanemæssige bevægelsesmønstre.
  • Du opdager dig selv indefra, når du bevæger dig gennem muskler, knogler og hud.
  • Du oplever f.eks glæde , intimitet eller styrke, som naturligt opstår, når du ikke længere afskærer dig fra din krop.

 

Helhed er en praksis, hvor du bevæger dig med opmærksomhed i din krop og klarhed i dine bevægelser, samtidig med at du indvilliger i at opleve omfanget af din virkelighed – dine følelser, fornemmelser, begrænsninger og tanker – uden at undvige dem.

 

Mit ønske er:
At du forlader træningen vågen, energisk og forbundet til alt som er dig.

 


 

ENGLISH

 

Moving into wholeness

Description

 

A 1½-hour movement class where you move through all parts of you and into the wholeness of you.

 

Wholeness is your natural and complete experience of you. You will experience yourself as whole when you also agree
to experience your wounds and imperfections.

 

But since this is often accompanied by pain and discomfort, we tend to split from these experiences. And since pain
and discomfort is in the body, we actually split from our bodies.

 

Splitting from the body means not feeling specific parts of your body, for example your legs or your belly.
It means keeping emotions and sensations at bay that you perceive as unwanted.

 

All this is an effort because you tense muscles and hold the body in specific ways for long periods of time.
This requires energy and drains you.

 

It also undermines your experience of being whole and affects different areas of your life.

 

That said, you might not experience it as I have described it here. In your life it shows up in everyday situations
where you don’t feel adequate, you feel lonely, you can’t attract a new partner or a new job. You might experience
that some things and behaviors keep repeating themselves.

 

Whether you are dealing with heartache, lack of confidence, a physical injury, sadness or something else,
part of the struggle is connected to how you have split from parts of your body.

 

In this energizing group training you will begin the process of becoming whole:

 

 

 

  • You’ll explore how to release stuck areas in your body through movement and breath work.
  • You’ll get reenergized when you learn to move and feel the parts where you habitually invest your energy in tensing and holding.
  • You’ll learn to expand your range of movements when you break habitual movement patterns.
  • You’ll discover yourself from the inside as you move through muscles, bones and skin.
  • You’ll experience what naturally arises when splits begin to heal, e.g. joy, intimacy or strength.

 

 

IMG_0722

 

Wholeness is a practice where you move with attention to your body and with clarity in your movements
while agreeing to experience the fullness of your reality – your emotions, sensations, limitations and thoughts –
without splitting from them.

 

My wish is: 
That you leave the class more awake, energized and connected to all that is you.

 

 

 


Details

 

Date and time

19/11 2017  10.30 am – 12.00 pm

 

Location

Be Moved

Suomisvej 2

1927 Frederiksberg C

(website: Be Moved)

 

Price

DKK 150

Payable by MobilPay or bank transfer.

****************

BOOK NOW

****************


 

FAQ

 

What is the size of the class?

The size is limited to 12 people. I want to ensure an intimate group with a lot of time for individual attention.

 

What should I wear?

Comfortable clothes that allows you to move, e.g. yoga or fitness clothes. I suggest a few layers as the temperature will change when we move.

 

What should I bring?

Bring water, pen and paper.

 

What is the cancellation policy?

You can cancel up to a week before the movement class and receive a full refund. After this time there is no refund.

 

***************

If you have any questions please write me: kontakt@marielumholtz

***************